Privatumo Politika

Privatumo Politika

Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos
  • Ši privatumo politika (toliau – Politika) UAB “Astorija Hotel”, įmonės kodas 126000460, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 35/ Arklių g. 2, (toliau – mes) aprašo mūsų interneto svetainėje astorijabrasserie.lt (toliau – Interneto svetainė) vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką.
  • Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų pirkėjai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.
  • Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:
   • Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
   • Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
   • Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
   • Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
   • Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
   • Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
   • Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
  • Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  • Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis, ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.
  • Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.
  • Jūs esate atsakingas (-a) už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
  • Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos duomenų tvarkymo veiklos.
  • Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:
   • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
   • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
   • Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
   • Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
3. Rezervacijų valdymas
3.1.      Mes savo Interneto svetainės lankytojams sudarome atlikti staliukų rezervacijas. Tokių rezervacijų valdymo tikslu tvarkome tokius lankytojų pateiktus asmens duomenis:
3.1.1. Vardas;

 

3.1.2. Pavardė;

3.1.3. Telefono numeris;

3.1.4. Laisva forma komentare dėl rezervacijos pateikiama informacija.

3.2.      Užklausos metu yra sukuriama anketa su Jūsų pateiktais duomenimis, kuriuos galite bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba keisti susisiekęs(-usi) su mumis žemiau nurodytu el. paštu ar telefonu.

 

3.3.      Rezervacijų valdymo tikslu tvarkomų asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims, tačiau prie jų gali įgyti prieigą IT techninio aptarnavimo ir Interneto svetainės administravimo paslaugas teikiantiems subjektams, veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai ir, atitinkamai, tvarkantiems asmens duomenis ribota apimtimi išimtinai pagal mūsų nurodymus

3.4.      Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas sudaryti sąlygas savo Interneto svetainės lankytojams atlikti rezervacijas ir jas valdyti.

 1. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai
  • Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  • Rezervacijų valdymo tikslu tvarkome asmens duomenis 6 mėnesius nuo duomenų pateikimo.
  • Išimtys iš aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo termino gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra pagrįsti bei tinkamai dokumentuoti.
  • Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.
 2. Jūsų teisės
  • Jūs turite teisę bet kada, pateikęs(-usi) mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.
  • Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu brasserie@radissonblu.com arba paštu adresu Didžioji g. 35/2, LT-01128 Vilnius.
 3. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas
  • Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu brasserie@radissonblu.com arba telefonu +370 (5) 2360840.
  • Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.
 4. Informacija apie naudojamus slapukus
  • Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
  • Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
  • Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:
   • Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia galimybę atlikti rezervacijas;
   • Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Interneto svetainės veikimą;
   • Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje;
   • Trečiųjų šalių reklamos slapukai naudojami norint pasirinkti reklamavimą pagal tai, kas aktualu naudotojams, patobulinti ataskaitų apie kampanijos našumą teikimą ir nerodyti skelbimų, kuriuos naudotojas (-a) jau matė, prisiminti naujausias paieškas, ankstesnes sąveikas su reklamuotojo skelbimais ar paieškos rezultatais ir apsilankymus reklamuotojo svetainėje. Tai padeda trečiosioms šalims rodyti personalizuotas reklamas.
  • Sutikimas galioja neribotą laiką iki tol, kol atšauksite savo sutikimą apie tai informuodamas(-a) mus šiuo elektroniniu paštu: brasserie@radissonblu.com.
  • Detali informacija apie naudojamus slapukus:
Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenysPapildoma informacija
1P_JARStatistika ir „Google“ atliekamas reklamų personalizavimasĮeinant į Interneto svetainę1 mėn.Unikalus ID numerisDaugiau informacijos apie „Google“ naudojamus slapukus (lietuvių kalba); https://policies.google.com/technologies/types?hl=lt
APISID

 

HSID

SAPISID

SSID

Nuostatų ir informacijos išsaugojimas kiekvieną kartą Jums lankantis tinklalapiuose, kuriuose yra „Google“ paslaugosĮeinant į Interneto svetainę2 metaiUnikalus ID numeris
NIDSlapukas, suteikiantis unikalų ID, kurį „Google“ naudoja įsiminti Jūsų pasirinkimus ir kitą reikšmingą informaciją, o taip pat pateikti personalizuotas reklamas, paremtas naujausiomis paieškomis ir ankstesnėmis sąveikomisĮeinant į Interneto svetainę6 mėn.Unikalus ID numeris
SID

 

SIDCC

Slapukai, skirti įsiminti Jūsų pasirinkimų peržiūrint tinklapius su „Google“ žemėlapiaisĮeinant į Interneto svetainę2 metai

 

3 mėn.

Unikalus ID numeris
_cfduidMūsų paslaugų teikėjo Cloudflare, Inc. slapukas, naudojamas tam, kad būtų nustatyti kenkėjiški mūsų Interneto svetainės lankytojai, kad sumažėtų tikimybė blokuoti teisėtus naudotojus ir siekiant teikti individualias paslaugas.Įeinant į Interneto svetainę1 metaiUnikalus ID numerisDaugiau informacijos apie Cloudflare Inc. slapukus (anglų kalba): https://www.cloudflare.com/cookie-policy/
intercom-id-[xxx]Intercom R&D Unlimited Company slapukas, sudarantis galimybę atlikti rezervacijasĮeinant į rezervacijų puslapį20 metųUnikalus ID numerisDaugiau informacijos apie Intercom R&D Unlimited Company slapukus (anglų kalba): https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy
mailerlite:languageSlapukas, leidžiantis įsiminti Jūsų pasirinktą kalbą.Įeinant į rezervacijų puslapį10 metųPasirinkta kalbaDaugiau informacijos apie UAB “MailerLite“ naudojamus slapukus (anglų kalba);  https://www.mailerlite.com/cookie-policy

 

 • Jūs galite duoti savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti mums įrašyti slapukus spausdamas(-a) mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu: „Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.”
 • Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkęs(-usi) atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
 1. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas
  • Mūsų paslaugos yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Interneto svetainėje, nes mes esame internetinių puslapių (socialinių tinklų paskyrų) valdytoju. Visgi, turite atkreipti dėmesį į tai, kad visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinio tinklo priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
  • Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ ar „Instagram“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis:
  • Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad Interneto svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas(-a) kokią nors informaciją apie save kitame interneto tinklapyje turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kita pateikiama informacija.
 2. Baigiamosios nuostatos
 • Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 • Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.